Визирська громада

Одеська область, Одеський район

Рішення сесії Визирської сільської ради №89/ІІІ-VІІІ від 23.12.2020 р. "Про бюджет Визирської сільської територіальної громади на 2021 рік"

Дата: 29.12.2020 14:52
Кількість переглядів: 879

УКРАЇНА
ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ
ЛИМАНСЬКИЙ  РАЙОН
ВИЗИРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
РІШЕННЯ


23.12.2020 р.                                  с. Визирка                                  №89/ІІІ-VІІІ


ПРО БЮДЖЕТ ВИЗИРСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА 2021 РІК

 (15529000000)
  код бюджету
        
Керуючись ст. 77 Бюджетного кодексу України, п.23 ст.26, ст.61 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Визирська сільська  рада  

В И Р I Ш И Л А:

1. Визначити на 2021 рік:
доходи бюджету сільської  територіальної громади у сумі 317756160 грн., у тому числі доходи загального фонду бюджету сільської територіальної громади – 316570700 грн. та доходи спеціального фонду бюджету сільської територіальної громади – 1185460 грн. згідно з додатком 1 до цього рішення;
видатки бюджету сільської територіальної громади у сумі 317756160 грн., у тому числі видатки загального фонду бюджету сільської територіальної громади – 211984893 грн.. та видатки спеціального фонду бюджету сільської територіальної громади – 105771267 грн.;
профіцит за загальним фондом бюджету сільської територіальної громади у сумі 104585807 грн.. згідно з додатком 2 до цього рішення;
дефіцит за спеціальним фондом бюджету сільської територіальної громади у сумі 104585807 грн. згідно з додатком 2 до цього рішення;
оборотний залишок бюджетних коштів бюджету сільської  територіальної громади у розмірі 50000 грн., що становить 0,024 відсотка видатків загального фонду бюджету сільської територіальної громади, визначених цим пунктом;
резервний фонд бюджету сільської територіальної громади у розмірі 500 000 грн., що становить 0,24 відсотка видатків загального фонду бюджету сільської територіальної громади, визначених цим пунктом.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів бюджету сільської територіальної громади на 2021 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3  до цього рішення.

3. Затвердити на 2021 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4 до цього рішення.

4. Затвердити на 2021 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію, капітальний ремонт  об‘єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об‘єктами згідно з додатком 5 до цього рішення.

5. Затвердити розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію  місцевих програм громади у сумі 138293097 грн. згідно з додатком 6 до цього рішення.

6. Установити, що у загальному фонді бюджету сільської територіальної громади на 2021 рік:
1)    до доходів загального фонду бюджету сільської територіальної громади належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 97, 103-2  Бюджетного кодексу України (крім субвенцій , визначених статтею 69-1 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України),  а також надходження відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік»;
2)    джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені статтею 72 Бюджетного кодексу України.

7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету сільської територіальної громади на 2021 рік:
1)    у частині доходів є надходження, визначені статтями 69-1 та 71 Бюджетного кодексу України, а також надходження відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік»;
2)    у частині фінансування є надходження визначені статтею  71  Бюджетного кодексу України.

8. Установити, що у 2021 році кошти, отримані до спеціального фонду місцевого бюджету згідно з статтями 69-1 та 71  Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених статтею 70 Бюджетного кодексу України, а кошти отримані до спеціального фонду згідно підпункту 2 пункту 7 цього рішення спрямовуються на видатки, визначені пунктом 2 статті 71 Бюджетного Кодексу України.

9. Визначити на 2021 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками місцевого бюджету видатки загального фонду на:
- оплату праці працівників бюджетних установ та закладів;
- нарахування на заробітну плату;
- придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
- забезпечення продуктами харчування;
- оплату комунальних послуг та енергоносіїв;
- соціальне забезпечення;
- поточні трансферти місцевим бюджетам;
- забезпечення осіб з інвалідністю технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення для індивідуального користування;
- наукову і науково-технічну діяльність.

10. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право фінансовому відділу Визирської сільської ради  отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів бюджету сільської територіальної громади, пов‘язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов‘язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

11. Головним розпорядникам коштів бюджету Визирської сільської територіальної громади   у 2021 році стосовно :
1) на виконання вимог наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання» забезпечити: розробку проєктів паспортів бюджетних програм і надати їх на погодження до  фінансового відділу  Визирської сільської ради протягом30 днів з дня набрання  чинності цим рішенням з метою їх затвердження протягом  45 днів після набрання чинності цього рішення; внесення в установленому порядку змін до паспортів бюджетних програм протягом бюджетного періоду;
2)  відповідно до пункту 7 частини 5 статті 22 Бюджетного кодексу України здійснювати управління бюджетними коштами у межах встановлених йому бюджетних повноважень та оцінку ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;
3) забезпечення  відповідно до частини 5 статті 28 Бюджетного кодексу України доступність інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:
- здійснення публічне представлення та публікацію інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2021 року;
- оприлюднення шляхом розміщення на офіційному сайті Визирської сільської ради паспорти бюджетних програм на поточний бюджетний період (включаючи зміни до паспортів бюджетних програм) у триденний строк з дня затвердження таких документів; 
4) взяття бюджетних зобов’язань та здійснення платежів за загальним фондом бюджету громади тільки в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисами;
5) забезпечення в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами;
6) забезпечення у повному обсязі проведення розрахунків за електричну енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених обґрунтованих лімітів споживання; 

7) взяття бюджетних зобов'язань за спеціальним фондом бюджету громади виключно в межах відповідних фактичних надходжень спеціального фонду бюджету;
8) за наявності простроченої кредиторської заборгованості із заробітної плати, а також за спожиті комунальні послуги та енергоносії в межах бюджетних асигнувань за загальним фондом не беруть бюджетні зобов'язання та не здійснюють платежі за іншими заходами, пов’язаними з функціонуванням бюджетних установ (крім захищених видатків бюджету), до погашення такої заборгованості;
9)    забезпечення утримання чисельності працівників та здійснювати фактичні видатки на заробітну плату (включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу) лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисах.

12. Враховуючи норми статті 23 Бюджетного кодексу України надати право виконавчому комітету сільської  ради за погодженням із постійною комісією з питань фінансів, бюджету, планування соціально- економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва  та наступним затвердженням на сесії сільської  ради здійснювати у міжсесійний період:
перерозподіл бюджетних призначень між головними розпорядниками коштів бюджету громади  та бюджетними програмами згідно вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 12.01.2011 року №18 «Про затвердження Порядку передачі бюджетних призначень, перерозподілу видатків бюджету і надання кредитів з бюджету» (із змінами);
зарахування, розподіл та перерозподіл трансфертів з державного, обласного та інших бюджетів, і вносити відповідні зміни до бюджету громади.

13. Фінансовому відділу Визирської сільської ради  у місячний термін від прийняття цього рішення подати на розгляд виконавчого комітету рішення про встановлення лімітів споживання енергоносіїв у натуральних показниках за кожною бюджетною програмою, виходячи із обсягів відповідних бюджетних асигнувань. 

14. Дане рішення набирає чинності з 1 січня 2021 року.

15. Додатки 1-6 до цього рішення є його невід‘ємною частиною.

16. Виконавчому комітету Визирської сільської ради опублікувати дане рішення в газеті « Слава хлібороба» та на офіційному сайті сільської ради (https://vysyrska-gromada.gov.ua/) не пізніше, ніж у десятиденний строк з дня його прийняття, відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.

17. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва (голова О.Р. Сологуб).


Сільський голова                                                                   Валерій СТОІЛАКІ

Додатки до рішення від 23.12.2020 р. №89/ІІІ-VІІІ "Про бюджет Визирської сільської територіальної громади на 2021 рік"


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь