Визирська громада

Одеська область, Одеський район

Рішення Визирської сільської ради №677/ХІХ-VІІІ від 23.12.2021 р . "Про бюджет Визирської сільської територіальної громади на 2022 рік"

Дата: 24.12.2021 14:29
Кількість переглядів: 410

УКРАЇНА

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ

ОДЕСЬКИЙ  РАЙОН

ВИЗИРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

 РІШЕННЯ

23.12.2021 р.                                   с. Визирка                            №677/ХІХ-VІІІ

 

ПРО БЮДЖЕТ ВИЗИРСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА 2022 РІК (15529000000) код бюджету

 

Керуючись ст. 77 Бюджетного кодексу України, п.23 ст.26, ст.61 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Визирська сільська  рада 

  В И Р I Ш И Л А:

1. Визначити на 2022 рік:

доходи бюджету сільської  територіальної громади у сумі 345 429 980 грн., у тому числі доходи загального фонду бюджету сільської територіальної громади – 344 031 505  грн. та доходи спеціального фонду бюджету сільської територіальної громади – 1 398 475 грн. згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки бюджету сільської територіальної громади у сумі 345 429 980 грн., у тому числі видатки загального фонду бюджету сільської територіальної громади – 280 589 080 грн.. та видатки спеціального фонду бюджету сільської територіальної громади – 64 840 900 грн.;

профіцит за загальним фондом бюджету сільської територіальної грома- ди у сумі 63 442 425 грн.. згідно з додатком 2 до цього рішення;

дефіцит за спеціальним фондом бюджету сільської територіальної громади у сумі 63 442 425 грн. згідно з додатком 2 до цього рішення;

оборотний залишок бюджетних коштів бюджету сільської  територіаль- ної громади у розмірі 50 000 грн., що становить 0,018 відсотка видатків загального фонду бюджету сільської територіальної громади, визначених цим пунктом;

резервний фонд бюджету сільської територіальної громади у розмірі 500 000 грн., що становить 0,18 відсотка видатків загального фонду бюджету сільської територіальної громади, визначених цим пунктом.

2.Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів бюдже- ту сільської територіальної громади на 2022 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3  до цього рішення.

3. Затвердити на 2022 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4 до цього рішення.

Установити, що невикористаний обсяг субвенцій, виділених з місцевого бюджету (за рахунок коштів Визирської сільської територіальної громади) іншим бюджетам, а також обсяг субвенцій, виділених з обласного та місцевих бюджетів бюджету Визирської сільської територіальної громади, зберігаються на рахунках бюджету для покриття відповідних витрат у наступному бюджет- ному періоді з урахуванням їх цільового призначення.

4.Затвердити на 2022 рік розподіл коштів бюджету розвитку згідно з додатком 5 до цього рішення.

5. Затвердити розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію  місцевих програм громади у сумі 118 195 662 грн. згідно з додатком 6 до цього рішення.

6. Установити, що у загальному фонді бюджету сільської територіальної громади на 2022 рік:

  1. до доходів загального фонду бюджету сільської територіальної громади належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, та транс- ферти, визначені статтями 97, 101, 103-1, 103-2, 103-3, 105  Бюджетного кодек- су України (крім субвенцій , визначених статтею 69-1 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України),  а також надходження відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2022 рік»;
  2. джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 4 частини першої  статті 15 Бюджетного кодексу України.

7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету сільсь- кої територіальної громади на 2022 рік:

  1. у частині доходів є надходження, визначені статтями 69-1 та 71 Бюджет- ного кодексу України, а також надходження відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2022 рік»;
  2.  у частині фінансування є надходження визначені пунктом 2 частини третьої  статті 15 Бюджетного кодексу України.

8.Установити, що у 2022 році кошти, отримані до спеціального фонду місцево го бюджету згідно з статтями 69-1 та 71  Бюджетного кодексу України, спрямо- вуються на реалізацію заходів, визначених статтею 70 Бюджетного кодексу України, а кошти отримані до спеціального фонду згідно підпункту 2 пункту 7 цього рішення спрямовуються на видатки, визначені пунктом 2 статті 71 Бюджетного Кодексу України.

9. Визначити на 2022 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками місцевого бюджету видатки загального фонду на:

- оплату праці працівників бюджетних установ та закладів;

- нарахування на заробітну плату;

- придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

- забезпечення продуктами харчування;

- оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

- соціальне забезпечення;

- поточні трансферти місцевим бюджетам;

- забезпечення осіб з інвалідністю технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення для індивідуального користування;

- наукову і науково-технічну діяльність.

10. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право фінансовому відділу Визирської сільської ради  отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів бюджету сільської територіальної громади, пов‘язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов‘язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

11.Головним розпорядникам коштів бюджету Визирської сільської територіальної громади   у 2022 році стосовно :

1) на виконання вимог наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання» забезпечити: розробку проєктів паспортів бюджетних програм і надати їх на погодження до  фінансового відділу  Визирської сільської ради протягом 30 днів з дня набрання  чинності цим рішенням з метою їх затвердження протягом  45 днів після набрання чинності цього рішення; внесення в установленому порядку змін до паспортів бюджетних програм протягом бюджетного періоду;

2)  відповідно до пункту 7 частини 5 статті 22 Бюджетного кодексу України здійснювати управління бюджетними коштами у межах встановлених йому бюджетних повноважень та оцінку ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) забезпечення  відповідно до частини 5 статті 28 Бюджетного кодексу України доступність інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

- здійснення публічне представлення та публікацію інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2022 року;

- оприлюднення шляхом розміщення на офіційному сайті Визирської сільської ради паспорти бюджетних програм на поточний бюджетний період (включаючи зміни до паспортів бюджетних програм) у триденний строк з дня затвердження таких документів;

4) взяття бюджетних зобов’язань та здійснення платежів за загальним фондом бюджету громади тільки в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисами;

5) забезпечення в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законо- давством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну енергію, водопостачання, водо- відведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами;

6) забезпечення у повному обсязі проведення розрахунків за електричну енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених обґрунтованих лімітів споживання;

7) взяття бюджетних зобов'язань за спеціальним фондом бюджету громади виключно в межах відповідних фактичних надходжень спеціального фонду бюджету;

8) за наявності простроченої кредиторської заборгованості із заробітної плати, а також за спожиті комунальні послуги та енергоносії в межах бюджетних асигнувань за загальним фондом не беруть бюджетні зобов'язання та не здійснюють платежі за іншими заходами, пов’язаними з функціонуванням бюджетних установ (крім захищених видатків бюджету), до погашення такої заборгованості;

9) забезпечення утримання чисельності працівників та здійснювати фактичні видатки на заробітну плату (включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу) лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисах.

12. Враховуючи норми статті 23 Бюджетного кодексу України надати право виконавчому комітету сільської  ради за погодженням із постійною комісією з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва  та наступним затвердженням на сесії сільської  ради здійснювати у міжсесійний період:

перерозподіл бюджетних призначень між головними розпорядниками коштів бюджету громади  та бюджетними програмами згідно вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 12.01.2011 року №18 «Про затвердження Порядку передачі бюджетних призначень, перерозподілу видатків бюджету і надання кредитів з бюджету» (із змінами);

зарахування, розподіл та перерозподіл трансфертів з державного, обласного та інших бюджетів, і вносити відповідні зміни до бюджету громади.

13. Дане рішення набирає чинності з 1 січня 2022 року.

14. Додатки 1-6 до цього рішення є його невід‘ємною частиною.

15.Виконавчому комітету Визирської сільської ради опублікувати дане рішення в газеті « Слава хлібороба» та на офіційному сайті сільської ради (https://vyzyrska-gromada.gov.ua/) не пізніше, ніж у десятиденний строк з дня його прийняття, відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.

16. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва (голова О.Р. Сологуб).

 

Сільський голова                                         Валерій СТОІЛАКІ

Додатки до рішення Визирської сільської ради №677/ХІХ-VІІІ від 23.12.2021 р . "Про бюджет Визирської сільської територіальної громади на 2022 рік"

Презентація "Бюджет Визирської територіальної громади на 2022 рік"

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь